Polityka prywatności i cookies z dnia 25 maja 2018 roku.

1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

I – Administrator:

Administratorem Twoich danych jest Fundacja „Instytut Prawa Mody” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Minerska 10a lok. 2, 04-506 Warszawazarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przezSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000640786, REGON 365585555,NIP: 9522151961 (dalej zwana „Administrator”).

 

II – Kontakt:

Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail arkadiusz@instytutprawamody.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

III – Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i na podstawie:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanego newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowych produktach i usługach, a także o nowych eventach – na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 5. bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych – nasz prawny interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

IV – Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla na usługi hostingowe, do biura księgowego, a także innym naszym podwykonawcom

Ponadto w celu tworzenia Twojego profilu korzystamy z następujących narzędzi: Google Analytics i Mailchimp w związku z czym przekazujemy im Twoje dane osobowe.

 

IV – Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czasu:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
 3. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanego newslettera – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
 4. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowych produktach i usługach, a także o nowych eventach – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,
 5. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
 6. do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 

V – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez nas z opisanych wyżej narzędzi do stworzenia Twojego profilu przekazujemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

Możesz od nas uzyskać kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

VI – Twoje prawa

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci:

 1. Prawo do dostępu do swoich danych i kopii danych,
 2. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
 3. Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania; możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 6. Prawo do przenoszenia danych- prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 8. W przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

 

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych jest:

 1. kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym,
 2. warunkiem przesyłania Ci spersonalizowanego newslettera – odnośnie tworzenia Twojego profilu,
 3. warunkiem wysyłania Ci informacji o nowych produktach i usługach, a także o nowych eventach – odnośnie newslettera.

 

VIII – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W celu wysyłania Ci spersonalizowanego newslettera będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowane newslettery i przedstawiać Ci produkty i usługi, a także eventy (szkolenia i inne wydarzenia).

 

2. Pliki cookies

 1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.
 4. Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

 

3. Postanowienia końcowe

 1. Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 2. O każdej zmianie polityki zostaniesz poinformowany/poinformowana drogą mailową.